zoek de website het web
zoek in website van OPA
ANBI gegevens | Orthodoxe Parochie Amersfoort

Het Oude Geloofnaam Orthodoxe Parochie Amersfoort
ook bekend als Parochie Heilige Cornelius de Honderdman
ook bekend als Kerk van de heilige Cornelius de Honderdman

kerkelijke band
Aartsbisdom Den Haag en Nederland
Russisch Orthodoxe Kerk
Patriarchaat van Moskou

adres
Matthias Withoosstraat 34
3812 ST Amersfoort
Nederland

RSIN 8073.82.711

KvK 32162689

doelstelling ANBI De Orthodoxe Parochie Amersfoort is een Kerk.

hoofdlijnen beleidsplan
Kerk zijn,
voor elkaar en voor de ander - niemand uitgezonderd.

Dagelijks Bestuur Parochieraad
voorzitter - rector

secretaris - secretaris
financiën - starosta / kerkvoogd / kerkrentmeester
exploitatie - beheerder
onderhoud - lid

beloningsbeleid
de bestuursleden ontvangen geen beloning

de priester ontvangt geen betaling

uitgeoefende activiteiten
eredienst

zielszorg
armenzorg
opvang incidenteel daklozen
opvang asielzoeker en vluchtelingen
geloofsonderwijs
maatschappelijke begeleiding inwijkelingen
deelname aan buurt- en wijkwerk
deelname aan Raden van Kerken
informeren burgerlijke overheid
verhuurklaar maken en houden van het parochiehuis

financiële verantwoording
De inkomsten van de parochie bestaan uit vaste bijdragen, giften en de opbrengst van collectes.

Daarnaast verhuurt zij kantoren en de gemeenschapszaal in het parochiehuis.

De zaal wordt geregeld tegen kostprijs ter beschikking gesteld voor buurtactiviteiten.
Tijdens verkiezingen doet hij dienst als stemlokaal.

De uitgaven houden direct verband met de activiteiten.

Het bestuur streeft er naar kostendekkend te handelen.
Een kleine reserve waarborgt schokarm financieel bestaan.

De starosta ziet in zijn functie van kerkrentmeester toe op het financiële handelen van de parochie.
De boekhouding wordt gedaan door een extern bureau.

Tijdens de Algemene Parochievergadering verantwoordt de starosta de inkomsten en uitgaven.

annexe instellingen
Aan de Orthodoxe Parochie Amersfoort zijn geen annexe instellingen verbonden.